Poprawa oceny – jakie prawa przysługują uczniom?

Poprawa oceny – jakie prawa przysługują uczniom?

Ocena wiedzy i umiejętności uczniów z poszczególnych przedmiotów regulowana jest przez statut szkoły. W przepisach oświatowych nie jest konkretnie ustalone, którą ocenę uczeń może poprawić i w jakim terminie może tego dokonać, w związku z tym to rada pedagogiczna ustala te kryteria w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

Co trzeba wiedzieć o poprawianiu ocen?

Poprawa ocen to jedno z podstawowych praw przysługujących uczniom w świetle prawa oświatowego. Mechanizm działania czynności z tym związanych budzi jednak wiele wątpliwości – nie tylko wśród uczniów, ale także w gronie rodziców i nauczycieli. Poprawianie oceny w szkole zwykle wiąże się z wyciąganiem średniej z dwóch wystawionych ocen. Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym tylko poprawiona ocena powinna być brana pod uwagę w zestawieniu końcowym, ponieważ to ona określa obecne osiągnięcie ucznia – jednak aby tak było szkoła musi mieć o tym odpowiedni zapis w swoim statucie. Poprawiona ocena jest równoznaczna z aktualnym stanem wiedzy ucznia i przedstawia jego dotychczasowe umiejętności, a także wskazuje na podwyższenie jego kwalifikacji, więc tylko ona powinna wliczać się do średniej. Często można spotkać się także z sytuacją, w której poprawić można jedynie ocenę niedostateczną. Według prawa oświatowego poprawa oceny może dotyczyć nie tylko oceny niedostatecznej, ale także każdej innej oceny, z której uczeń nie jest w pełni zadowolony.

Prawa ucznia w zakresie wystawiania ocen

Uczeń ma prawo do zapoznawania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów, a także ze stawianymi wymaganiami – koniecznymi do uzyskania określonej oceny z przedmiotu. Ponadto, przysługuje mu prawo do zapoznawania się z warunkami, które należy spełnić, aby uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana. Ocena postępów w nauce powinna być jawna i umotywowana, a uczeń powinien mieć prawo wglądu do pisemnych prac kontrolnych, które zostały sprawdzone i ocenione. Jeśli chodzi o ocenianie osiągnięć ucznia, to odbywa się ono zawsze w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, co oznacza, że sposób, rodzaj i czas poprawy oceny ustalany jest osobno dla każdej placówki edukacyjnej i zapisywany w statucie szkoły.

Poprawa ocen w świetle prawa oświatowego i statutu szkoły

Według prawa oświatowego placówka szkolna musi jasno określić, i zapisać w statucie szkoły, czy uznaje się tylko ocenę z poprawy, czy także tę, którą uczeń uzyskał przy pierwszym podejściu – wówczas z dwóch ocen wyciągana jest średnia, co nie jest korzystną sytuacją dla ucznia, który pogłębił swoją wiedzę. Szkoły mogą uznawać również tylko ocenę poprawioną – co wówczas działa na korzyść ucznia. Prawo oświatowe wskazuje, że oceniane powinny być tylko osiągnięcia ucznia. W świetle tego prawa poprawa oceny uznawana jest za osiągnięcie, ponieważ uczeń wszedł w posiadanie wiedzy, której wcześniej nie posiadał. Jednak według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, dotyczącego sposobów i warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, a także przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia, a także jego zachowania, odbywa się w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Zgodnie z treścią rozporządzenia ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, które są niezbędne do uzyskania ocen pozwalających zakwalifikować ucznia z zajęć edukacyjnych – zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych. W związku z tym to rada pedagogiczna decyduje o systemie oceniania i poprawiania ocen w danej placówce edukacyjnej.
Nauczanie domowe – co warto o nim wiedzieć?
Różne style nauczania: właściwy wybór dla skutecznego uczenia się
Aktywizujące metody nauczania

Dodaj komentarz