O jakie stypendium możesz sie ubiegać?

O jakie stypendium możesz sie ubiegać?

Stypendium jest formą pomocy dla uczniów oraz studentów, jaka przyznawana jest po spełnieniu określonych prawem lub regulaminem danej organizacji warunków jego otrzymania. Jakie stypendia i za co możemy uzyskać?

Rodzaje stypendiów

Stypendia przyznawane są na podstawie wypełnionego wniosku o stypendium- według wzoru. Podstawowymi kryteriami, jakie brane są pod uwagę przy udzielaniu stypendium są bądź sytuacja materialna danego ucznia, bądź wyjątkowe wyniki w nauce lub danej dziedzinie w szkole lub na uczelni wyższej. Wyróżniamy stypendia:

 • socjalne,
 • dla osób niepełnosprawnych ,
 • naukowe,
 • za osiągnięcia sportowe,
 • ministra oraz
 • rektora.

Warunki ubiegania się o stypendium

Stypendium socjalne przyznawane jest osobom- uczniom lub studentom- których sytuacja materialna (w myśl aktualnego stanu prawnego) jest wyjątkowo trudna—czyli dochód miesięczny w ich rodzinie, podzielony przez ilość osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym jest niższy niż określona w przepisach kwota.

Stypendia dla osób niepełnosprawnych- przyznawane jest studentom, w przypadku posiadania przez nich orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub wskazanego przepisami odrębnymi orzeczenia- lekarza orzecznika ZUS;

Stypendia naukowe mogą przybierać różnorodne formy i pochodzić z różnych źródeł. Programy stypendialne dla uczniów, studentów i absolwentów wyróżniających się lub wybitnie uzdolnionych w danej dziedzinie oferowane są nie tylko jako pomoc państwowa, ale często źródłem ich finansowania są fundacje lub prywatne przedsiębiorstwa- które często łączą programy stypendialne z programami stażowymi. Stypendia naukowe kierowane są do osób:

 • posiadających wybitne osiągnięcia naukowe- jak najwyższe średnie ocen ze wszystkich przedmiotów, publikacje naukowe,
 • podejmujących działania naukowe w ramach stypendium- badania, analizy,
 • wybitnie uzdolnionych artystycznie oraz
 • dodatkowo: wyróżniający się aktywnym udziałem w działalności społecznej lub wolontariackiej, posiadający referencje.

Stypendia za osiągnięcia sportowe- przyznawane są zarówno przez placówki dydaktyczne, jak i przez właściwe związki sportowe; w przypadku ich przyznawania przez szkołę- najczęściej pozytywne rozpatrzenie podania o stypendium uwarunkowane jest odpowiednimi wynikami w nauce; są świadczeniem mającym na celu zapewnienie prawidłowego realizowania programu szkolenia sportowego oraz gratyfikację dotychczasowych, wybitnych osiągnięć sportowe

Stypendia ministra przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe po indywidualnym rozpatrzeniu podania o stypendium.

Stypendium rektora przyznawane jest:

 • dla studentów wyróżniających się szczególnie wybitnymi wynikami w nauce,
 • dla studentów będących laureatami olimpiad międzynarodowych lub olimpiad stopnia centralnego (finalistów olimpiad ogólnopolskich oraz
 • dla studentów- medalistów współzawodnictwa sportowego na szczeblu ogólnopolskim, tj. Mistrzostw Polski

Dwa ostatnie warunki mogą być podstawą do przyznania stypendium rektora już na I roku studiów.

Terminy składania podania o stypendium. Podanie o stypendium- wzór.

Odpowiednio wypełniony wniosek o stypendium- wzór dostępny jest albo we właściwej placówce dydaktycznej, albo w siedzibie lub na stronie internetowej odpowiedniej organizacji- należy złożyć do dnia, jaki wyznaczony jest przez dana szkołę., uczelnię lub organizację (fundację). Stypendia przyznawane są z reguły na semestr lub rok nauki- oznacza to, ze okresowo należy przedkładać nowy wniosek o stypendium według ustalonego wzoru, zawierający aktualne informacje.

Stypendia dla uczniów szkół podstawowych – kto może z nich skorzystać?
Stypendium w liceum – kto może je otrzymać?
Stypendium zawodowe

Dodaj komentarz